ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ 18-19/12/2014

ÖôåñÜ Ýêáíå ôï ÁÔÌ ôïõ Ðáíåðéóôçìéáêïý Íïóïêïìåßïõ ËÜñéóáò ,üôáí óôéò 4,15 ðåñßðïõ ôá îçìåñþìáôá Üãíùóôïé áöáßñåóáí ôï ìç÷Üíçìá áðü ôçí êåíôñéêÞ åßóïäï ôïõ íïóïêïìåßïõ. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ï ÷þñïò ôïõ íïóïêïìåßïõ åßíáé ðåñéöñáãìÝíïò êáé ï ìüíïò ôñüðïò íá ìðåé êáíåßò ç íá âãåé åßíáé áðü ôçí åßóïäï ðïõ öõëÜóóåôå óå 24ùñç âÜóåé áðü åôáéñßá Óåêéïýñéôé. ÐÜíôùò ç áóôõíïìßá åîåôÜæåé êáé ôï ãåãïíüò ôï ìç÷Üíçìá íá âñßóêåôáé áêüìç óôï ÷þñï ôïõ íïóïêïìåßïõ , ÓÜââáôï 14 Ìáñôßïõ 2009 .


Εκπαίδευση Εποπτών Δημόσιας Υγείας από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. Δειγματοληψίες στα πλαίσια τακτικού ελέγχου και δειγματοληψίες για διερεύνηση συμβάντων Δημόσιας Υγείας, Βασικές αρχές δειγματοληψίας
  2. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων, εμφιαλωμένων νερών και νερών από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού για μικροβιολογικό έλεγχο
  3. Δειγματοληψία νερού για ανίχνευση λεγεωνέλλας και νερών αναψυχής για μικροβιολογικό έλεγχο
  4. Πρακτική εξάσκηση στις μεθόδους δειγματοληψίας υδάτων για μικροβιολογικό έλεγχο και ανίχνευση λεγεωνέλλας (Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Ξενοδοχειακή μονάδα)
  5. Δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, νερών αναψυχής και εσωτερικών υδάτων για χημικό έλεγχο
  6. Δειγματοληψία υπογείων υδάτων και υγρών απόβλητων για χημικό έλεγχο
  7. Πρακτική εξάσκηση στις μεθόδους δειγματοληψίας υδάτων για χημικό έλεγχο (Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, επιφανειακά ύδατα, κτιριακές εγκαταστάσεις)