ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

q111


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Q-PLAN δημιουργήθηκε το 1995 από τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας Q.A. E.Π.Ε., η οποία λειτούργησε από το 1988 έως και το 1995 με αντικείμενο την Οργάνωση Συστημάτων Ποιότητας Εργοστασίων, Εργαστηρίων και Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών.

Από την ίδρυσή της η Q-PLAN, κατάλληλα στελεχωμένη, περιέλαβε επίσης στο πεδίο των δραστηριοτήτων της όλα τα Συστήματα Διαχείρισης και γενικότερες μελέτες για λογαριασμό Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων.

Σήμερα η Q-PLAN είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο πεδίο των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Στο ευρύ πελατολόγιό της περιλαμβάνονται Οργανισμοί / Επιχειρήσεις τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημοσίου τομέα, προερχόμενοι από όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο του συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, η Q-PLAN αναγνωρίζει ότι η κατανόηση και η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν μέθοδοι Διοίκησης που οδηγούν στην πραγματοποίηση του Στρατηγικού Στόχου Ποιότητας της Εταιρείας, που είναι η υλοποίηση του Οράματος και της Αποστολής της μέσα από τη δημιουργία ενός κλίματος δημιουργικότητας, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης για τους εργαζομένους της.

ΟΡΑΜΑ

Να γίνει η Q-PLAN η Επιχείρηση που προσθέτει πραγματική αξία στους πελάτες της.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Q-PLAN είναι η προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες της που να υπερβαίνουν κάθε φορά τις προσδοκίες τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική της Q-PLAN είναι η μόνιμη και συνεχής δέσμευση στις προσδοκίες των πελατών της, των μετόχων της και της κοινωνίας.

Για την εφαρμογή της πολιτικής της η Q-PLAN δεσμεύεται για:

 • την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου στελεχικού δυναμικού
 • τη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς
 • την εξυπηρέτηση των πελατών με τρόπο που στοχεύει στην κάλυψη των απαιτήσεών τους
 • την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέα αντικείμενα που θα αποτελέσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Επιχείρησης
 • την τήρηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου

ΑΞΙΕΣ – ΑΡΧΕΣ

 • Πολιτική και Στρατηγική που βασίζεται στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητες της Επιχείρησης καθώς και σε δεδομένα από μετρήσεις επίδοσης
 • Διαρκής Δέσμευση της Ηγεσίας στην επίτευξη της Επιχειρηματικής Αριστείας
 • Διαχείριση βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και καταγεγραμμένες διεργασίες
 • Διαρκής εστίαση στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών
 • Συνεχής βελτίωση των διεργασιών της Επιχείρησης στηριζόμενοι σε μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Ανάπτυξη αμοιβαίως επωφελών συνεργασιών
 • Έμφαση στην ανάπτυξη καινοτομικών υπηρεσιών
 • Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από συνεχή ανάπτυξή του και την ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής του

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Δρ. Χρήστος Ταπεινός


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η προστασία των πληροφοριακών αγαθών της Εταιρείας έναντι όλων των εσωτερικών, εξωτερικών, εκούσιων ή ακούσιων απειλών.

 • Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκρίνει την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή της, για την παροχή επαρκών πόρων και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Η Πολιτική Ασφάλειας αποσκοπεί στο να διασφαλιστούν τα εξής:
 • Οι πληροφορίες από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της Εταιρείας και των πελατών της
 • Η ακεραιότητα των πληροφοριών της Εταιρείας και των πελατών της
 • Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών των επιχειρησιακών διαδικασιών της Εταιρείας
 • Οι νομοθετικές / κανονιστικές απαιτήσεις τηρούνται και παρακολουθούνται συνεχώς
 • Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας τηρείται και ελέγχεται για την αποτελεσματικότητά του
 • Η συνεχής ενημέρωση / κινητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες επιμέρους πολιτικές και διαδικασίες για την υποστήριξη της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, περιλαμβανομένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας.
 • Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013, μέσα από τη διαρκή παρακολούθηση εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Πολιτικής και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά την εφαρμογή της.
 • Η συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υποχρεωτική για το προσωπικό της Εταιρείας και τους συνεργάτες της όπου αυτό έχει εφαρμογή.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις που αφορούν την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Δρ. Χρήστος Ταπεινός


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

201220132014