ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ανέθεσε μετά από διαγωνιστική διαδικασία την ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 15189 στα κάτωθι Τμήματα: Αιμοδοσία Ανοσολογικό Εργαστήριο Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αιματολογικό Εργαστήριο Αιματολογικό Εργαστήριο της Αιματολογικής Κλινικής Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Κυτταρολογικό Εργαστήριο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΗΝ «Ν. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ανέθεσε μετά από διαγωνιστική διαδικασία την ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ISO 9001 & EN 15224 στα Χειρουργεία και στην Μονάδα Διάλυσης του ΚΗΝ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», καθώς και την υποστήριξη των υφιστάμενων συστημάτων στις ΜΗΝ Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΒΙΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ανέθεσε μετά από διαγωνιστική διαδικασία το έργο της ανάπτυξης και εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνισης και του πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων – ιστών και κυττάρων. Το έργο έχει συμβατικό τίμημα 605.864,00€.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων; Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27/04/2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/05/2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο Κανονισμός ρυθμίζει[…]