ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISO 14001 / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EMAS)

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το σύνολο των έμβιων και μη οργανισμών που συνυπάρχουν σε ισορροπία όταν τηρούνται οι «σωστοί» κάθε φορά κανόνες και δε χάνεται το μέτρο.

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν όλες εκείνες τις παραμέτρους (απόβλητα, κατανάλωση πόρων κοκ) που προκαλούν «επιπτώσεις» στο περιβάλλον.

Η Q-PLAN παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο σε ότι αφορά την διενέργεια αρχικών περιβαλλοντικών μελετών, όσο και σχετικά με την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Οργανισμούς / Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο πλαίσιο της αρχικής περιβαλλοντικής ανάλυσης εντάσσονται:

 • η αναγνώριση και καταγραφή της θέσης της Επιχείρησης ως προς το περιβάλλον, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις,
 • η αρχική περιβαλλοντική επιθεώρηση του “χώρου δραστηριοτήτων” της Επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων και εντοπισμό αυτών που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (πρώτες ύλες, αέριες εκπομπές, υγρά και στερεά απόβλητα κ.λ.π.),
 • η εκπόνηση Διαγνωστικής Μελέτης και η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών.

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001 Ή ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EMAS

Οι υπηρεσίες της Q-PLAN αφορούν:

    • στο στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
    • στην ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (Διαδικασίες και Οδηγίες, Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λ.π.) λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001 ή του κανονισμού EMAS,
    • στην σύνδεση των εν λόγω διαδικασιών με αυτές του Συστήματος Ποιότητας (όπου υφίσταται),
    • στη υποβοήθηση των εργαζομένων για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
    • στην υποβοήθηση σύνταξης Περιβαλλοντικού Προγράμματος (όπου καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον),
    • την διενέργεια επιθεωρήσεων και στην αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
    • στην εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
    • στην εκπαίδευση του προσωπικού στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
    • στην διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (συντήρηση), για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του και συνεχούς βελτίωσης του.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση.

Το Συστήμα βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009,.

Στόχοι του EMAS είναι:

      • η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη και όχι μόνο, δημοσίων και ιδιωτικών
      • η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίησή τους και
      • η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο

Σημείωση: Η εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) προϋποθέτει την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.