ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ΕΝ 45011)

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες της Q-PLAN προς τους Φορείς πιστοποίησης / επιθεώρησης, για την διαπίστευση τους σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024 και ΕΝ 45011 περιλαμβάνουν:

  • την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Φορέα,
  • τον στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος για την Διαπίστευση,
  • την σύνταξη των Διαδικασιών Ποιότητας για τις δραστηριότητες επιθεώρησης / πιστοποίησης του Φορέα,
  • την σύνταξη Εγχειριδίου Ποιότητας του περιγράφει την Πολιτική Ποιότητας του σε όλες τις δραστηριότητες του και αποδεικνύουν την τεχνική του ικανότητα για την εκτέλεση πιστοποιήσεων / επιθεωρήσεων,
  • παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος,
  • την διενέργεια επιθεωρήσεων,
  • την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
  • την εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
  • την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Φορέα.