ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ISO 17025 / ISO 15189)

Η Q-PLAN παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τα Εργαστήρια διακριβώσεων / δοκιμών για την διαπίστευση τους, οι οποίες συνίστανται:

  • στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Εργαστηρίου,
  • στον στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος για την Διαπίστευση,
  • στην αναγνώριση όλων των μεθόδων δοκιμής που πραγματοποιούνται βάσει Διεθνών Προτύπων (ISO, ASTM, DIN κ.λ.π.) και στην διατύπωση προτάσεων για μεθόδους, οι οποίες απαιτείται να επικυρωθούν από το ίδιο το εργαστήριο για την ορθότητα και ακρίβειά τους,
  • στην ανάπτυξη προτάσεων για το πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Εργαστηριακών Δοκιμών,
  • στην σύνταξη Εγχειριδίου Ποιότητας όπου θα περιγράφεται η Πολιτική Ποιότητας του Εργαστηρίου σε όλες τις δραστηριότητες του και αποδεικνύουν την τεχνική του ικανότητα,
  • στην παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος για την Διαπίστευση,
  • στην διενέργεια επιθεωρήσεων,
  • στην αναγνώριση σημείων μη-συμμόρφωσης,
  • στην εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των,
  • στην εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Εργαστηρίου.