ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ISO 27001, ISO/IEC 17799)

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

  • εντοπισμός των διεργασιών και των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης που σχετίζονται με τις πληροφορίες και τη διαχείρισή τους,
  • ανάλυση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση, καταγραφή και κατάταξη των κινδύνων που απειλούν τις πληροφορίες και τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αυτές,
  • καθοδήγηση στην επιλογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για τον περιορισμό των κινδύνων.

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 27001

  • ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (Διαδικασίες, Δήλωση Εφαρμοσιμότητας, Εγχειρίδιο Ασφάλειας Πληροφοριών) λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Επικινδυνότητας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας,
  • σύνδεση των εν λόγω διαδικασιών με αυτές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εφόσον υπάρχει στην Επιχείρηση,
  • υποβοήθηση για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και παρακολούθηση της εφαρμογής του,
  • υποβοήθηση στη σύνταξη Σχεδίων Επιχειρηματικής Συνέχειας μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της Επιχείρησης μετά από καταστροφικά συμβάντα,
  • εκπαίδευση του προσωπικού της Επιχείρησης σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και στο Σύστημα που αναπτύχθηκε,
  • διενέργεια επιθεωρήσεων για την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
  • εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.