ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ISO 28000)

Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας (ΕΟΦ) είναι η οντότητα που εισήχθη με την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών τελωνειακών κωδίκων το 2005 και αφορά όλων των ειδών τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (κατασκευαστές, εξαγωγείς, εισαγωγείς, μεταφορείς, διαμεταφορείς, εκτελωνιστές κοκ) οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με τελωνειακές διαδικασίες. Οι τελωνειακές αρχές των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης εκδίδουν πιστοποιητικά για τους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς τα οποία είναι αναγνωρίσιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αναγνωρίσιμοι και από τρίτες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

Τα πιστοποιητικά που ισχύουν σήμερα είναι τριών ειδών και αφορούν:

  • Πιστοποιητικό ΕΟΦ – Τελωνειακές απλουστεύσεις
  • Πιστοποιητικό ΕΟΦ – Ασφάλεια και προστασία
  • Πιστοποιητικό ΕΟΦ – Τελωνειακές απλουστεύσεις / Ασφάλεια και προστασία

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφόσον καλύπτονται οι κάτωθι ομάδες κριτηρίων:

  • Ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις
  • Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρήσεων το οποίο επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους.
  • Αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα
  • Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας

Η Q-PLAN προσφέρει υπηρεσίες στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της εσωτερικής οργάνωσης για την κάλυψη των απαιτήσεων του δεύτερου κεφαλαίου και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων και των εγκαταστάσεων (φυσική και λογική πρόσβαση) για την κάλυψη των απαιτήσεων του τέταρτου κεφαλαίου.

Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εφοδιαστική αλυσίδα υπάρχει η οικογένεια των διεθνών προτύπων που αφορούν Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ειδικότερα υπάρχουν τα πρότυπα ISO 28000 «Απαιτήσεις» ISO 28001 «Βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή, αξιολόγηση και σχεδιασμό της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας – Απαιτήσεις και καθοδήγηση» ISO 28004 «Κατευθυντήρες οδηγίες για την εφαρμογή του προτύπου ISO 28000».

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • ανάλυση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα και μπορεί να είναι φυσικοί, λειτουργικοί ή/και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι,
 • ανάλυση και καταγραφή των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας για τον περιορισμό των κινδύνων.

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 28000

 • ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (Διαδικασίες, Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας) λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της Αρχικής Ανάλυσης και Εκτίμησης των Κινδύνων Ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας,
 • σύνδεση των εν λόγω διαδικασιών με άλλα Συστήματα Διαχείρισης, εφόσον υπάρχουν στην Επιχείρηση,
 • υποβοήθηση για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλούς Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και παρακολούθηση της εφαρμογής του,
 • υποβοήθηση στη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης και ανάκτησης ασφάλειας,
 • εκπαίδευση του προσωπικού της Επιχείρησης σε θέματα Ασφαλούς Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και στο Σύστημα που αναπτύχθηκε,
 • διενέργεια επιθεωρήσεων για την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
 • εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.