ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001)

Η βασικότερη αρχή της διαχείρισης της ποιότητας είναι ότι «οι Οργανισμοί υπάρχουν και εξελίσσονται επειδή υπάρχουν ΠΕΛΑΤΕΣ». Οι ΠΕΛΑΤΕΣ λοιπόν είναι «το κινούν αίτιον» για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, σε ότι αν δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στο κόσμο*.

Οι πελάτες κάνουν μια επιχείρηση βιώσιμη και ανταγωνιστική εφόσον αυτή και τα προϊόντα (ή / και οι υπηρεσίες) της ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ συνεχώς τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχοντας κατανοήσει πλήρως το νόημα της «διαχείρισης της ποιότητας» η Q-Plan παρέχει ευέλικτες υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης,
  • το στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος Ποιότητας,
  • την ανάπτυξη των απαιτούμενων Διαδικασιών και Εγχειριδίων,
  • την υποβοήθηση των εργαζομένων για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας,
  • την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας,
  • την διενέργεια επιθεωρήσεων,
  • την αναγνώριση στοιχείων μη-συμμόρφωσης,
  • την εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και την παρακολούθηση της εφαρμογής των,
  • την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης,
  • την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος (συντήρηση), με στόχο την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και τη διαρκή βελτίωσή του.

*Όπως γίνεται με όλους τους κανόνες εξαιρούνται τα μονοπώλια, τα ολιγοπώλια και οι μη ανταγωνιστικές καταστάσεις (καρτέλ).