ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρεία συμμετείχε και συμμετέχει σε πληθώρα ελληνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αναλαμβάνοντας σε πολλές περιπτώσεις το ρόλο του συντονιστή (coordinator) συμβάλλοντας με την σημαντικότατη εμπειρία της στην διαχείριση των έργων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:

1. ΔΙΑΣ: Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων (Δράση 3.3.1, Ηλεκτρονική Μάθηση, Κωδικός EL-72, Υπουργείο Ανάπτυξης (Ελλάδα) / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), http://www.dias.ea.gr Συντονιστής

2. CONNECT: Σχεδιάζοντας την τάξη του μέλλοντος χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες για να συνδεθούν τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, http://www.connect-project.net

3. School – Foresight: Έναρξη μίας οραματικής αναζήτησης για το έξυπνο σχολείο του αύριο βασισμένη στα σχετικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, Συντονιστής (FP6-SAS6-CT-2003-508865), http://www.school-foresight.org

4. SHIELD: Έναρξη εκπαιδευτικού επιστημονικού ταξιδιού στους Φυσικούς κινδύνους και καταστροφές – Εξερεύνηση των υφιστάμενων επιτευγμάτων, των μελλοντικών προκλήσεων και προσδοκιών μέσα από την πρόβλεψη, την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους. Συντονιστής (FP6-SAS6-CT-2003-509029), http://www.learn-hazards.org

5. SKY WATCH: Εισαγωγή της νεολαίας της Ευρώπης στον κόσμο της επιστημονικής έρευνας μέσω της χρησιμοποίησης ενός παγκόσμιου δικτύου ρομποτικών τηλεσκοπίων. Συντονιστής (FP6-2003-Science-and-Society-7 – 013609)

6. ESA-ARTES 1: Έρευνα για τις προηγμένες δορυφορικές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις αναπτυξιακές ανάγκες στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές (ESA – ARTES1) (ESTEC Contract 18399/04/NL/AD)

7. DISCOVERY SPACE: Μελέτη βιωσιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου για την δικτυακή εκμετάλλευση ενός επιστημονικού πάρκου για εκπαιδευτικούς σκοπούς (FP6, e-Ten-2004-1 517339)

8. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ», «Χαλκιδική: Συνεργασία για Βιώσιμη Ανάπτυξη». Πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος στα ξενοδοχεία, του ISO 14001 / EMAS στις βιομηχανίες / βιοτεχνίες τροφίμων και του EUREPGAP σε ομάδες παραγωγών του Νομού Χαλκιδικής. Πρόσθετες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν φιλικές προς το περιβάλλον προμήθειες, προώθηση τοπικών προϊόντων, αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων, κ.ά. Εταίρος – Επιστημονικός Υπεύθυνος (LIFE04 Env/GR/000145), www.greendrachma.gr

9. IST BONUS: Υποστήριξη της Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Έρευνα στα πεδία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της τηλεργασίας. Το έργο υποστηρίζει οργανισμούς από τις Νέες Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και τις υπό ένταξη χώρες, παρέχοντας τους υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. Συντονιστής (FP6-IST-015871), www.ist-bonus.net

10. CAFIA – CZECH AGRICULTURE AND FOOD INSPECTION AUTHORITY – REFERENCE NUMBER CZ 0205-0202

11. PLATON: Υποβοήθηση και παροχή υπηρεσιών προς ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συλλογικούς φορείς ΜΜΕ (επιμελητήρια, σύνδεσμοι, δίκτυα, clusters, αναπτυξιακές εταιρείες) με στόχο τον αποτελεσματικότερο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό τους σχεδιασμό και τη βελτίωση των διοικητικών τους ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στις ΜΜΕ και τους συλλογικούς του φορείς (1) να αξιοποιήσουν προς όφελός τους αποτελέσματα έρευνας και (2) να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα που εξετάζουν οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον τους. Συντονιστής (FP6-ETI-CT-2005-023315) www.platonproject.net

12. PANDA: Έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στην αλυσίδα προσθήκης αξίας του κλάδου των Επιχειρήσεων Πληροφορικής στον τομέα των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP) και την υποβοήθηση διεθνών συνεργασιών που θα βασίζονται σε εθνικούς εταίρους και τοπικά δίκτυα και συμμαχίες. Συντονιστής (FP6-IST-027169).

13. HAGRID: Το έργο στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής νεοεισερχόμενων οργανισμών / επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας στον τομέα της πληροφορικής (κυρίως στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο). Για το σκοπό αυτό δημιουργεί ένα καινοτόμο «Μοναδικό Σημείο Πρόσβασης» (Single Point of Access – SPOA) μέσω του web-portal του (www.hagridproject.net) το οποίο θα συνδεθεί με πάνω από 10 βάσεις δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμός μπορεί να έχει πρόσβαση και να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τόσο το HAGRID όσο και παρόμοια έργα και δίκτυα. Επιπρόσθετα, το HAGRID παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς επιλεγμένους οργανισμούς / επιχειρήσεις και υλοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Συντονιστής (FP6-IST-2006-045069).