ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ” ανέθεσε στην Q-PLAN A.E. μετά από διαγωνιστική διαδικασία το έργο της προετοιμασίας για την διαπίστευση των εργαστηρίων βιοχημικό, ορολογικό και αιματολογικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017.