ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΥΑ “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ”

Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ” πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO9001:2008.

H Q-PLAN A.E. ήταν ο σύμβουλος ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην Μονάδα και στην Τράπεζα. Επίσης ήταν ο Σύμβουλος Συμμόρφωσης (compliance) της Μονάδας και της Τράπεζας με την ισχύουσα νομοθεσία.