ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Η 1η ΥΠΕ ανέθεσε στην Q-PLAN A.E. μετά από διαγωνιστική διαδικασία το έργο της προετοιμασίας για την διαπίστευση των κεντρικών βιοπαθολογικών εργαστηρίων Αθήνας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2018.