ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 15224

Η Q-PLAN Α.Ε. ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2017 με επιτυχία την εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15224:2012 στις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:

– emBIO Medical Center

– ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ

– ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ