ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΒΙΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ανέθεσε μετά από διαγωνιστική διαδικασία το έργο της ανάπτυξης και εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνισης και του πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων – ιστών και κυττάρων.

Το έργο έχει συμβατικό τίμημα 605.864,00€.