ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801)

Οι υπηρεσίες της Q-PLAN εντοπίζονται τόσο στην διενέργεια της αρχικής ανάλυσης επικινδυνότητας και της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, όσο και στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας και απευθύνονται σε Οργανισμούς / Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται:

  • η αναγνώριση και καταγραφή της θέσης του Οργανισμού / Επιχείρησης ως προς την Υγεία και Ασφάλεια όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις,
  • η αρχική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού / Επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση, καταγραφή και κατάταξη των κινδύνων έκθεσης ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και την πιθανότητα να συμβούν.

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

Οι υπηρεσίες της Q-PLAN για την εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια, περιλαμβάνουν:

  • το στρατηγικό Σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας,
  • την ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Αρχικής Ανάλυσης και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών,
  • την σύνδεση των εν λόγω διαδικασιών με αυτές άλλων Συστημάτων Διαχείρισης (εφόσον υπάρχουν),
  • την υποβοήθηση των εργαζομένων για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας,
  • την υποβοήθηση για την σύνταξη Προγράμματος Υγείας και Ασφάλειας όπου καθορίζονται οι στόχοι του Οργανισμού / Επιχείρησης,
  • την διενέργεια επιθεωρήσεων και την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
  • την εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας,
  • την εκπαίδευση του προσωπικού στο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί.