ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ


Η QPLAN AE μετά από διεθνή διαγωνισμό ανέλαβε το έργο «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

Α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ)
Β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)»

Το έργο του αναδόχου αφορά στην των παρακάτω Δράσεων

Δράση Δ1. Διαπίστευση – Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης

Α. Ανάπτυξη συστήματος για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών εξετάσεων με διαδικασίες
διαπίστευσης (accreditation) σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 17025 από το ΕΣYΔ των εργαστηρίων ΠΕΔΥ
Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΔΥ Ηπείρου και ΠΕΔΥ Δυτικής. Η διαπίστευση θα γίνει σε είκοσι (20) μετρήσεις –
δοκιμές ανά εργαστήριο.

Β. Επέκταση του πεδίου διαπίστευσης των εργαστηρίων ΚΕΔΥ, ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΔΥ Ηπείρου,
ΠΕΔΥ Δυτικής Ελλάδας, ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΔΥ Κρήτης και ΠΕΔΥ
Νοτίου Αιγαίου). Η επέκταση του πεδίου διαπίστευσης θα γίνει σε δώδεκα (12) μετρήσεις – δοκιμές ανά
εργαστήριο.

Δράση Δ2. Διεργαστηριακές Δοκιμές

Για κάθε υπό διαπίστευση δοκιμή θα επιλεγεί το κατάλληλο διαπιστευμένο διεργαστηριακό σχήμα για την
συμμετοχή του εκάστοτε εργαστηρίου.

Έργο του Αναδόχου είναι η επιλογή, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, των κατάλληλων διαπιστευμένων
διεργαστηριακών σχημάτων για την συμμετοχή του εκάστοτε εργαστηρίου σε διεργαστηριακές δοκιμές. Ο
ανάδοχος αναλαμβάνει και τις αντίστοιχες πληρωμές στα διεργαστηριακά σχήματα, έως την διαπίστευση κάθε
επιλεγείσας μεθόδου – δοκιμής.

Δράση Δ3. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων-Ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών

Διεξαγωγή δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης με σκοπό την πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων μερών για τις δυνατότητες των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας και το πεδίο διαπίστευσης
(προσφερόμενες υπηρεσίες) τους. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 13 ενημερωτικές ημερίδες μία σε κάθε
διοικητική περιφέρεια της Χώρας. Στις εκδηλώσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
(Τοπική αυτοδιοίκηση, επιθεωρητές δημόσιας υγείας, επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές –
ξενοδοχειακές κλπ).