ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΡΙΠΗΣ


Η Q-PLAN A.E. μετά από διαγωνισμό ανέλαβε, την διαπίστευση των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς γρίπης Ν. Ελλάδος:

    • Προσδιορισμός αντοχής ιών γρίπης στους αναστολείς της νευραμινιδάσης με την βιοχημική μέθοδο MUNANA
    • Προσδιορισμός αντοχής ιών γρίπης στους αναστολείς της νευραμινιδάσης με ανίχνευση της μετάλλαξης Η275Υ του γονιδίου της νευραμινιδάσης με real time PCR
    • Μέθοδος realtime PCR για ανίχνευση Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού Α

και

B. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς γρίπης B. Ελλάδος:

  • Απομόνωση γενετικού υλικού RNA από το κλινικό δείγμα και ανίχνευση και τυποποίηση των ιών γρίπης Α και Β με την μέθοδο Real Time RT-PCR
  • Υποτυποποίηση των ιών γρίπης Α σε Η1Ν1 και Η3Ν2 με μοριακές τεχνικές με τη μέθοδο Real Time RT-PCR.
  • Μοριακός έλεγχος αντοχής στους αναστολείς της νευραμινιδάσης, με ανίχνευση μετάλλαξης Η275Υ στο γονίδιο της νευραμινιδάσης με τη μέθοδο Real-time RT-PCR SNP genotyping.