ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ emBIO Medical Center

Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης του emBIO Medical Center αδειοδοτήθηκαν από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η αδειοδότηση ήρθε μετά από εξαντλητικό έλεγχο της τεκμηρίωσης αλλά και επιτόπιο έλεγχο από επιτροπή της ΕΑΙΥΑ.

H Q-PLAN AE ήταν ο σύμβουλος ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην Μονάδα και στην Τράπεζα.

Επίσης ήταν ο Σύμβουλος Συμμόρφωσης (compliance) της Μονάδας και της Τράπεζας με την ισχύουσα νομοθεσία.