ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ


ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
Υπηρεσίες
Κλάδος Μεταφορών ISO 9001
Κλάδος Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής ISO 9001
Κλάδος Αυτοκινήτων ISO 9001
Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας ISO 9001
Διεύθυνση Marketing ISO 9001
Διεύθυνση Πωλήσεων ISO 9001
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ISO 9001
Διεύθυνση Πυρός και Λοιπών Κλάδων ISO 9001
Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών ISO 9001

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Υποδιεύθυνση Αγροτικών Ασφαλίσεων ISO 9001
Τμήμα Ασφαλίσεων Πληρωμάτων ISO 9001
Τμήμα Εκπαίδευσης ISO 9001
Τμήμα Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού ISO 9001
Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Ατυχημάτων – Υποδιεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας ISO 9001
Υποδιεύθυνση Αντασφαλίσεων ISO 9001
Διεύθυνση Πυρός ISO 9001
Υποδιεύθυνση Ατυχημάτων ISO 9001
Διεύθυνση Αυτοκινήτων ISO 9001
Υποδιεύθυνση Μεταφορών και Σκαφών ISO 9001
Υποδιεύθυνση Marketing ISO 9001
Διεύθυνση Κάδου Πυρός ISO 9001